หน้าแรก

เกี่ยวกับฝ่ายมาตรวิทยามิติ

ฝ่ายมาตรวิทยามิติมีภารกิจหลักในการดำรงรักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการวัดด้านมิติ โดยแบ่งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดออกเป็น 3 กลุ่มงานหลักได้แก่ กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิความยาว กลุ่มงานวิศวกรรมการวัดละเอียด และกลุ่มงานมาตรวิทยานาโน ซึ่งประกอบด้วย 9 ห้องปฏิบัติการได้แก่ ห้องปฏิบัติการความยาวคลื่น ห้องปฏิบัติการความยาว ห้องปฏิบัติการขีดสเกล ห้องปฏิบัติการมุมมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการเส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการระยะพิกัด ห้องปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการพื้นผิว และห้องปฏิบัติการรูปร่าง นอกจากนั้น ฝ่ายมาตรวิทยามิติยังให้บริการใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด อบรม วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดด้านมิติ เพื่อตอบสนองความต้องการมาตรฐานการวัดด้านมิติของประเทศ

Arrow
Arrow
Slider
G1 กลุ่มงานปฐมภูมิความยาว
G3 กลุ่มงานมาตรวิทยานาโน